Gå till innehållet

Ärenden som ska behandlas i samarbete

I arbetarskyddssamarbetet behandlas frågor och åtgärder som påverkar arbetstagarnas säkerhet, hälsa och arbetsförmåga samt övervakningen av deras genomförande och effekter.

I samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna behandlas

Med beaktande av målen för samarbetet ska de ärenden som avses ovan behandlas i tillräckligt god tid med tanke på tidtabellen för beredningen och genomförandet av dem. Frågor som berör genomförandet av företagshälsovården och målen i arbetarskyddets verksamhetsprogram ska också behandlas i samarbete.

Behandling av samarbetsärenden

Omedelbart samarbete

En fråga som gäller en enskild arbetstagare eller en grupp av arbetstagare behandlas mellan arbetstagaren i fråga och hens chef. Arbetarskyddsfullmäktig kan delta i ärendets behandling

Behandling i arbetarskyddskommissionen

Samarbetsärenden som gäller arbetarskyddet och som berör en bredare grupp arbetstagare och arbetsplatsen i allmänhet behandlas av arbetarskyddskommissionen eller av motsvarande samarbetsorgan.

En medlem i arbetarskyddskommissionen har rätt att lägga fram förslag till arbetarskyddskommissionen om ärenden som ska behandlas.

På en arbetsplats där det inte finns någon arbetarskyddskommission behandlas de ärenden som hör till kommissionen med arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen. Om det inte finns en arbetarskyddsfullmäktig på arbetsplatsen behandlas samarbetsärenden tillsammans med arbetstagarna.