Gå till innehållet

Arbetarskyddschefens uppgifter

Arbetarskyddschefens uppgift är att bistå arbetsgivaren och förmännen i angelägenheter som att skaffa sakkunskap om arbetarskydd samt i samarbetet med arbetstagarna, företagshälsovården och arbetarskyddsmyndigheterna.

Arbetarskyddschefen skall med beaktande av arbetsplatsens storlek och arbetets art vara behörig, men förutsätts inte ha någon examen eller annan formell kompetens.

Arbetarskyddschefen är insatt i förhållandena på arbetsplatsen och förtrogen med arbetarskyddsbestämmelserna samt deltar i arbetarskyddsinspektioner. Hen ser till att arbetarskyddssamarbete ordnats på arbetsplatsen och deltar i arbetarskyddskommitténs möten. Arbetarskyddschefen anmäler arbetarskyddspersonalen till registret för arbetarskyddet.

Arbetarskyddschefen har i egenskap av chef inte ett juridiskt arbetarskyddsansvar. Samma person kan verka som arbetarskyddschef på flera arbetsplatser.