Gå till innehållet

Arbetsplatsutredningarna utnyttjar befintliga utredningar och undersökningar, till exempel arbetsgivarens egen farobedömning, mätningar eller granskningar.

Arbetsplatsutredningar delas upp enligt omfattning och grundlighet i grundläggande och riktad utredning. En grundläggande arbetsplatsutredning består av en förundersökning och besök på arbetsplatsen.

För att företagshälsovårdens innehåll ska motsvara arbetsplatsens behov, utreds

En arbetsplatsutredning görs alltid som samarbete mellan arbetsplatsen och företagshälsovården. Från arbetsplatsen kan arbetarskyddschefen och -fullmäktige, chefer och arbetstagare delta.

Företagshälsovårdspersonalen bedömer arbetsmiljöns betydelse för hälsan och arbetsförmågan med hjälp av uppgifter, observationer, samtal och vid behov mätningar som samlats in under ett besök på arbetsplatsen. Därtill kan intervjuer eller enkäter användas för att utreda arbetsklimatet och belastningsfaktorerna.

En grundläggande utredning utförs när företagshälsovården börjar och den ses över när

Arbetsgivaren och en företrädare för arbetarskyddet får en rapport över arbetsplatsutredningen, som innehåller ett sammandrag av arbetets faror och hälsorisker samt förslag på åtgärder.

Rapporten innehåller även ett sammandrag som baserar sig på arbetsplatsens exponeringar om nödvändiga lagstadgade hälsoundersökningar. Rapporten behandlas på arbetsplatsen tillsammans med arbetstagarna. Företagshälsovården kan med fördel delta i behandlingen. Arbetsplatsutredningen skall vara framlagd för personalen på arbetsplatsen.

Riktade arbetsplatsutredningar

På arbetsplatsen görs vid behov även riktade arbetsplatsutredningar. De granskar utvalda ämnen grundligare, vilket även gör att åtgärdsförslagen om hur arbetsmiljön kan utvecklas blir mer exakta och konkreta. Till exempel fokuserar en riktad ergonomisk utredning på fysiska belastningsfaktorer. En riktad utredning kan också fokusera på arbetsplatsens kemikalierisker, psykosociala belastningsfaktorer eller andra förhållanden som kräver noggrannare utredning.