Gå till innehållet

Trots att arbetsgivaren bär huvudansvaret för arbetssäkerheten har också varje arbetstagare en skyldighet att i den mån det är möjligt ta hand om sin egen och andra arbetstagares säkerhet. Var och en är skyldig att utföra sitt arbete på ett säkert sätt med försiktighet och omsorg och rapportera alla risker eller olägenheter som hen upptäckt på arbetsplatsen till arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktige.

Följ instruktionerna som getts för att undvika arbetsolycksfall och tillbud i ditt arbete:

Renlighet och ordning

Försummelser i renlighet och ordning i arbetsmiljön är en vanlig orsak till arbetsolycksfall. Att kunna röra sig säkert på arbetsplatsen förutsätter att det på gångvägarna inte finns några föremål som äventyrar rörligheten eller ämnen som orsakar halkrisk. Rena, lämpligt upplysta och ventilerade arbetslokaler förbättrar arbetets kvalitet och trivseln i arbetet.

Anvisningar för upprätthållande av ordning och renlighet på arbetsplatsen:

 • Renlighet och ordning är allas ansvar.
 • Onödiga föremål och skräp förs bort.
 • Tillräckligt med utrymme ordnas för de nödvändiga föremålen.
 • Verktyg och tillbehör ges utsedda platser.
 • Städredskap är lättillgängliga.
 • Avfallskärl skaffas i tillräckliga mängder och töms regelbundet.
 • Utgångar och utrymningsvägar hålls fria.
 • Renlighet och ordning kontrolleras regelbundet, och om problem återkommer överväger man olika lösningar.

Intern trafik

Med intern trafik på arbetsplatsen avses trafik på arbetsplatsen, till exempel trafik på gården, i parkeringsområdena, i lagren och inomhus.

Fordonstrafik, gångtrafik, cykeltrafik och godstransport på arbetsplatsen ska ske säkert och ha tillräckligt med utrymme. Det får inte orsaka fara för de egna arbetstagarna, utomstående eller människor som uträttar ärenden på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar för trafikarrangemang och åtgärdandet av brister.

Ju mer det finns intern trafik, olika transportmedel, maskiner, utrustning och gods som transporteras på arbetsplatsen, desto viktigare är det att uppmärksamma trafikarrangemangens funktion och säkerhet.

Vid behov ska trafikanvisningar utarbetas för att organisera trafiken på arbetsplatsen. I den interna trafiken ska man använda allmänna trafikregler för att undvika missförstånd.

Med trafikarrangemangen ska man i den mån det är möjligt separera egna trafikleder för lätt trafik och fordonstrafik. Om separata trafikleder inte kan byggas ska säkerheten förbättras med vägmarkeringar, räcken eller upphöjda trottoarer.

Transport, hantering och förvaring av gods ska planeras och anordnas så att lyftanordningar och transportörer eller lastens fall eller svängning inte orsakar farliga situationer för arbetstagarna.

Att observera gällande planering och rörlighet av intern trafik:

Det finns flera riskfaktorer förknippade med truckar, såsom varierande styrdon på olika typer av maskiner, avvikande körriktning, dålig sikt, last som är belägen högt uppe och stabilitet.

Riskområden relaterade till användningen av truck inkluderar korsningar, smala passager, grindar, dörröppningar och döda vinklar som vanligtvis uppstår invid dörrar, byggnader och hörn.

Användningen av truck och andra mobila arbetsmaskiner förutsätter att arbetstagaren har fått tillräcklig instruktion i uppgiften i fråga och att hen har arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda arbetsutrustningen i fråga. Innan tillstånd beviljas ska arbetsgivaren försäkra sig om att arbetstagaren vet hur man kör de maskintyper som används.

Fallskydd

Fall är en central riskfaktor vid arbete på höjd, på ställningar, arbetsytor eller stegar och när man rör sig nära schakt, öppningar och kanter.  Förebyggande av fall säkerställs genom god förhandsplanering och anskaffning av säkra arbetsytor och lämpliga skyddsstrukturer och skyddsanordningar.

Alla platser med regelbunden eller återkommande trafik ska ha en gångväg och trappor så att arbetstagarna inte behöver klättra upp på maskiner eller någon annanstans längs konstruktioner. Detta gäller såväl eliminering av störningar och rengöring av utrustning som regelbundna underhållsåtgärder och liknande.

Gångvägarna ska vara försedda med skyddsräcken med ledstång, mellanledare och vid behov fotlist. Lämplig höjd på skyddsräcket är cirka en meter. Schakt och öppningar skyddas med robusta lock.

Stegar

Risken för olycksfall är stor vid arbete på stegar och därför måste man vara särskilt uppmärksam på att de används på ett säkert sätt.

A-stegar får användas som arbetsunderlag i stället för arbetsställningar endast när arbetet är kortvarigt eller när det av någon annan anledning skulle vara orimligt att kräva en arbetsställning.

Vid användning av A-stegar måste man i riskbedömningen ta hänsyn till möjligheten att ersätta stegen med en mindre riskfylld lösning, samt till de olika branschspecifika bestämmelserna om stabilitet och höjd. A-stegar är endast lämpliga att använda när underlaget är stabilt och plant, så att stegen inte kan välta. A-stegar får inte användas för sådana arbeten som kräver att man sträcker sig efter något eller använder betydande kraft, eftersom risken för att stegen välter ökar väsentligt.

Ställningar

Innan man väljer en arbetsställning eller en mobil ställning ska möjligheten att använda en fast arbetsyta alltid utredas. 

En plan ska utarbetas för uppförande, användning och nedmontering av arbetsställningen och planen ska ta hänsyn till de strukturella kraven och förutsättningarna för det arbete som ska utföras. Ställningen uppförs och nedmonteras alltid enligt planen. Ställningen får uppföras, nedmonteras eller modifieras endast av en person som har fått särskild instruktion i och anvisningar om säkert utförande av dessa ställningsarbeten. Fallskydd ska säkerställas vid uppförande och nedmontering.

Säkerställ ställningarnas säkerhet före användning:

Ställningarnas arbetsytor ska vara försedda med skyddsräcken när arbetsytans höjd överstiger två meter. Skyddsräcket ska vara minst en meter högt och ha mellanledare och fotlist.

Närmare bestämmelser om säker användning, uppförande och nedmontering av ställningar finns i statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten.

Lyftarbeten

Lyft ska alltid planeras noggrant. Särskilda lyft, såsom tunga lyft, lyft av stora delar och gemensamma lyft, förutsätter en lyftarbetsplan. 

Endast godkänd, besiktad och intakt lyftutrustning och tillbehör får användas för lyft.  Före lyft är det nödvändigt att säkerställa lyftanordningarnas och hjälputrustningens maximala tillåtna belastning. Detta anges på anordningen.

Kranar får användas endast av särskilt utbildade och utsedda personer.  Signaler vid lyft ges till kranföraren av endast en person. 

Observera följande vid säkra lyftarbeten:

Personer får huvudsakligen endast lyftas med lyftanordningar och hjälputrustning som är planerade, tillverkade, godkända och besiktade för detta ändamål.

Personlig skyddsutrustning

Om risken för olycksfall eller sjukdom inte kan undvikas eller begränsas i tillräcklig utsträckning i arbetet genom tekniska skyddsåtgärder som riktas på arbetsförhållandena eller genom organisering av arbetet, ska arbetsgivaren på grundval av en bedömning av riskerna i arbetet förse arbetstagaren med personlig skyddsutrustning.

Ordningen av skyddsåtgärderna

 1. Bli av med farliga faktorer
 2. Ersätt dem med mer säkra faktorer
 3. Tekniska lösningar
 4. Funktionella och organisatoriska lösningar
 5. Personlig skyddsutrustning.

Bedömningen ska också omfatta fastställandet av de skyddsegenskaper som krävs av den personliga skyddsutrustningen. Dessutom ska man beakta de risker eller olägenheter som själva produkten kan orsaka.

Personlig skyddsutrustning enligt huvudgrupper: skyddshjälmar, hörselskydd, ögon- och ansiktsskydd, andningsskydd, benskydd, handskydd, fallskydd och skyddskläder.

Att observera vid val av skyddsutrustning

 • Vad är den kvarstående risken för vilken skyddsutrustningen skaffas?
 • Hurdana skyddsegenskaper ska skyddsutrustningen ha för att förebygga fara?
 • Vilka är riskerna eller nackdelarna med att använda skyddsutrustningen och riskerna med gemensam användning?
 • Hurdana är arbetstagarnas individuella egenskaper och behov för personlig skyddsutrustning?

Det är viktigt att användarna deltar i valet av skyddsutrustning så att användarkomforten beaktas. Dessutom kan arbetstagarnas individuella egenskaper ställa krav på val av skyddsutrustning.

Med instruktion i användningen av skyddsutrustning säkerställer man att arbetstagaren tar på sig skyddsutrustningen korrekt, att utrustningen används hela tiden vid arbete i en arbetsmiljö som innehåller föroreningar och att användarna ser till att utrustningen underhålls på lämpligt sätt.

Användaren ska vara medveten om de risker som man försöker hantera genom användningen av skyddsutrustningen. Utöver instruktion behövs också introduktion, utbildning, motivering och bruksanvisningar.

Utöver att ta på sig skyddsutrustningen är det lika viktigt att ta av den på rätt sätt för att förhindra exponering och undvika kontaminationer.

Arbetsgivaren ska skaffa och ställa till arbetstagarens förfogande sådan lämplig personlig skyddsutrustning som uppfyller de särskilt föreskrivna kraven. Arbetsgivaren ansvarar för skyddsutrustningens kostnader när användningen av skyddsutrustning förutsätts på grundval av en riskbedömning som utförts av arbetsgivaren eller när användningen av skyddsutrustning förutsätts i författningarna som gäller branschen.