Gå till innehållet

Arbetstagarens möjligheter att medverka och bli hörd ökar både arbetstagarens förmåga och vilja att göra och utveckla sitt eget arbete, även när det uppstått problem med arbetsförmågan.

Tidigt stöd, upprätthållande och uppföljning av arbetsförmågan har under det senaste årtiondet identifierats som ett centralt område inom företagshälsovårdssamarbetet. Frågor som hänför sig till arbetsförmågan har också lyfts fram genom författningar när såväl företagshälsovårdslagen och därtill hörande förordning som sjukförsäkringslagen har ändrats.

Förändringar i arbetsförmågan och problem med att klara sig i arbetet visar sig ofta långt på förhand innan symtomen eller ohälsan orsakar sjukfrånvaro. Därför är det viktigt att chefen i tid identifierar förändringar i arbetsförmågan och pratar öppet om dem med arbetstagarna.

Sjukfrånvaro och långvariga sådan kan förebyggas genom att problemen tas upp i ett tidigt skede på ett lösningsfokuserat och öppet sätt. För att lösningarna ska ha framgång är det bra att i god tid även fråga om personen har egna alternativa lösningar. Under frånvaron spelar den kontakt som både arbetsplatsen och företagshälsovården har med arbetstagaren stor roll. Möjligheterna att anpassa arbetstagarens arbete och arbetsförhållanden har en väsentlig inverkan på personens återgång till arbetet.

Nätverksmöten mellan arbetstagare, chef och företagshälsovård har sakta rotat sig på flera arbetsplatser. Dessa möten har gett upphov till många positiva erfarenheter. Nätverksmöten borde utnyttjas oftare, för att man i tid ska kunna ta hand om utmaningar med arbetsförmågan och i gott samförstånd mellan alla parter. På många arbetsplatser, särskilt på mindre sådana, finns ännu en viss förlägenhet kring nätverksmöten och företagshälsovården är inte alltid tillräckligt aktiv med att föreslå dem. Det behövs mer diskussion och positiva förebilder.