Gå till innehållet

Verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan och arbetstagarnas arbetsmotivation grundar sig på kontinuerligt utvecklande av arbetet och arbetsförhållandena och verksamhet för att upprätthålla arbetsförmågan som är inriktad på alla arbetstagare. Målet med verksamhet som ska upprätthålla arbetsförmågan är att var och en ska klara av sitt arbete och sina arbetsuppgifter så bra som möjligt med sina egna resurser och vid behov med hjälp av åtgärder som stödjer arbetsförmågan. I praktiken kan upprätthållandet av arbetsförmågan gälla främjande av arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga, yrkesmässiga färdigheter och motivation eller t.ex. utvecklande av de sociala förhållandena på arbetsplatsen.

Företagshälsovården ska se till att man i planeringen och genomförandet av verksamhet som ska upprätthålla och främja arbetsförmågan på arbetsplatserna beaktar den sakkunskap och det kunnande som finns inom företagshälsovården. Företagshälsovården har såväl allmän kunskap baserad på bevisning och forskningsdata som arbetsplatsrelaterade uppgifter om vad som borde tas i beaktande på arbetsplatserna vid främjandet av hälsan och arbetsförmågan. Dessutom ska företagshälsovården i sin egen verksamhet försäkra sig om att förebyggandet av sjukdomar som hänför sig till arbetet genomförs på arbetsplatserna på ett sätt som förebygger arbetsoförmåga och stödjer främjandet av arbetsförmågan. Företagshälsovårdens sakkunskap behövs i synnerhet när det är fråga om faktorer som hänför sig till en enskild arbetstagares hälsotillstånd.

Enligt 8 § i lagen om företagshälsovård(öpnas i nytt fönster, du flyttas till en annan tjänst) ska arbetsgivaren samarbeta med arbetstagarna eller deras företrädare i frågor som ansluter sig till ordnande av företagshälsovård och till företagshälsovårdens innehåll och omfattning samt till utvärderingen av verkningarna av företagshälsovården. I lagen betonas särskilt samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården. Ett primärt mål är att arbetsplatsen och företagshälsovården tillsammans ska kunna förebygga sjukdom som hänför sig till arbetet och på så sätt också minska risken för arbetsoförmåga på grund av sjukdom.