Gå till innehållet

Osion alasivut

Företagshälsovårdsavtal

Arbetsgivaren och en producent av företagshälsovårdstjänster ingår ett skriftligt avtal om företagshälsovårdstjänster.

Ordnande av företagshälsovård

Företagshälsovårdslagen förpliktar arbetsgivaren att ordna förebyggande företagshälsovård för alla arbetstagare i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande som arbetar i Finland. Lagen gäller även utländska arbetsgivare och privatpersoner som fungerar som arbetsgivare.

Företagshälsovårdens verksamhetsplan

Arbetsgivaren och företagshälsovårdens tjänsteproducent utarbetar företagshälsovårdens verksamhetsplan, som baserar sig på en arbetsplatsutredning och konstaterade hälsorisker.

Arbetsplatsutredning

Företagshälsovårdens innehåll och planeringen av verksamheten baserar sig på en arbetsplatsutredning. Arbetsplatsutredningen bedömer hälsofaror och olägenheter till följd av arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen samt belastningsfaktorernas och resursernas betydelse för arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga. Samtidigt bedömer man även arbetsplatsens behov av första hjälpen-beredskap.

Lagstadgade hälsoundersökningar

Lagstadgade hälsoundersökningar görs enligt företagshälsovårdens verksamhetsplan utgående från exponeringar, risker, belastningsfaktorer och arbetets särskilda krav (särskild risk för ohälsa i arbetet) som konstaterats i arbetsplatsutredningen samt arbetsplatsens farobedömning.

Rådgivning och handledning

Enligt företagshälsovårdslagen inkluderar alla företagshälsovårdens funktioner tillhandahållande av information, handledning och rådgivning. Därtill förverkligas de som egen, separat, planmässig verksamhet för individer och grupper.

Första hjälpen-beredskap

Arbetsplatsen ska i förhållande till arbetsplatsens omständigheter och verksamhet ha tillräckligt med personer som kan ge första hjälpen och lämplig första hjälpen-utrustning samt direktiv för olycksfall. Företagshälsovården deltar som sakkunnig i planeringen och ordnandet av arbetsplatsens första hjälpen-beredskap.

Verksamhet för bevarande av arbetsförmågan

Med verksamhet för bevarande av arbetsförmågan avses planmässig och målinriktad verksamhet som genomförs i samarbete mellan arbetsgivaren, arbetstagarna och arbetsplatsens samarbetsorganisationer och som inriktar sig på arbetet, arbetsförhållandena och arbetstagarna och genom vilken man främjar och stödjer arbets- och funktionsförmågan i varje skede av karriären för personer i arbetslivet. Verksamhet för bevarande av arbetsförmågan ingår i all verksamhet enligt lagen om företagshälsovård. Huvudansvaret ligger hos arbetsgivaren.

Sjukvård som ingår i företagshälsovård

Utöver lagstadgad förebyggande företagshälsovård kan en arbetsgivare ordna företagshälsovårdsinriktad sjukvård på allmänläkarnivå samt andra hälso- och sjukvårdstjänster för sina anställda. FPA betalar ersättning för sjukvård på allmänläkarnivå, om arbetsgivaren har avtalat om de här tjänsterna med samma serviceproducent som arbetsgivaren köper förebyggande företagshälsovårdstjänster av. Arbetsgivaren och serviceproducenten fastställer i avtalet om företagshälsovård vad den sjukvård som ingår i företagshälsovården ska omfatta.