Gå till innehållet

Bekämpning av arbetsolycksfall och yrkessjukdomar förutsätter kontinuerlig övervakning och utveckling av arbetsmiljön och verksamheten. Man måste övervaka arbetsmiljön och samla in information om risker, till exempel genom arbetsplatsrundor och säkerhetsmeddelanden. Utvecklingsförslag från företagshälsovårdens arbetsplatsutredning ska också beaktas. Dessutom ska arbetsgivaren övervaka sjukfrånvaro och olycksfallsstatistik. Farliga situationer och de faktorer som ledde till dem måste undersökas och eventuella förhållanden som äventyrar hälsan måste åtgärdas.

Arbetsplatsen ska ha en tydlig praxis för rapportering av olycksfall och tillbud och för utredning av dessa. Syftet med utredningen av olycksfall och tillbud är att hitta förebyggande åtgärder för att förhindra liknande fall.

Undersökning av olycksfall i arbetet och tillbud

Utredningen av arbetsolycksfall och tillbud kan baseras på vad som kunde ha hänt. Syftet är att hitta genomförbara åtgärder för att förbättra säkerheten.

Med undersökningen av olycksfall i arbetet och tillbud reder man ut följande:

Faktorerna som ligger bakom tillbud och olycksfall i arbetet kan delas in i tre kategorier: organisatoriska, tekniska och mänskliga orsaker.

Organisatoriska orsaker:

 • arbetstagarens vägledning är bristfällig eller exceptionella situationer har inte beaktats i vägledningen
 • dålig planering
 • försummelse av underhåll
 • försummelse av arbetsövervakning
 • arbetslokalens dimensionering och arrangemang är bristfälliga, besvärliga arbetsställningar och -rörelser
 • arbetstagarens fysiska belastning är överdriven
 • arbetstagarens observationsförmåga har minskat på grund av brister i arbetstidsarrangemangen.

Tekniska orsaker:

 • oordning
 • brister i skydds- eller arbetsutrustning
 • fel på anordningar
 • materialets korrosion och slitage.

Mänskliga orsaker:

 • brist på information eller att informationen inte har presenterats i en begriplig form
 • vanemässigt felaktigt arbetssätt
 • personen som använder anordningen ser eller hör inte varningsinformationen
 • uppsåtlig försummelse.

Hur man agerar i händelse av ett olycksfall

Arbetsolycksfall ska rapporteras till den egna arbetsgivaren i enlighet med den praxis som överenskommits på arbetsplatsen. Det är bra att rapportera olyckan genast när det med tanke på omständigheterna är möjligt.

Arbetsgivaren ska rapportera arbetsolycksfall till sitt eget försäkringsbolag. Arbetsgivaren ska lämna in anmälan utan dröjsmål och senast inom tio vardagar från att hen fått veta om olyckan.

Allvarliga olycksfall i arbetet

Ett allvarligt arbetsolycksfall ska utan dröjsmål anmälas till polisen och till Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet. Ett olycksfall i arbetet är allvarligt om en arbetstagare dör eller drabbas av en permanent eller allvarlig skada. Anmälningsskyldigheten grundar sig på lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen. Lagen ålägger arbetarskyddsmyndigheten att utreda alla allvarliga arbetsolycksfall som den får kännedom om.

Yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar

Arbetsrelaterade sjukdomar har ett orsakssamband med arbetet, dvs. i arbetet ingår en faktor som orsakar sjukdomen. Arbetsrelaterade sjukdomar är antingen yrkessjukdomar eller arbetsrelaterade sjukdomar, i vilket fall sjukdomen är relaterad till arbetet, men kriterierna för yrkessjukdom uppfylls inte.

Bestämning av yrkessjukdom grundar sig vid sidan om medicin även på lagstiftning och avtal. En yrkessjukdom orsakas av en fysikalisk, kemisk eller biologisk agens som är förknippad med arbetet. De vanligaste yrkessjukdomarna är bullerskador, allergier i andningsvägarna, hudsjukdomar, asbestsjukdomar och belastningsskador i de övre extremiteterna. Förteckningen över sjukdomar som klassificeras som yrkessjukdomar samt deras orsaker finns i statsrådets förordning om förteckningen över yrkessjukdomar.

Arbetsgivaren ska förebygga uppkomsten av arbetsrelaterade sjukdomar genom att identifiera och bedöma risker och planera arbete och arbetsmetoder. Om yrkessjukdomar eller andra arbetsrelaterade sjukdomar dock uppstår ska arbetsgivaren åtgärda arbetsförhållandena för att undvika liknande sjukdomar i fortsättningen.

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

Arbetsgivaren är skyldig att teckna och betala en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för sina arbetstagare från ett försäkringsbolag som tillhandahåller arbetsolycksfallsförsäkringar. Arbetsgivarens försäkringsskyldighet grundar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Försäkringen är en del av arbetstagarens sociala trygghet.

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen ersätter arbetstagaren för kostnader och inkomstbortfall till följd av arbetsolycksfall eller yrkessjukdom. Försäkringen är i kraft på platsen där arbetet utförs och under färden mellan hemmet och arbetsplatsen.

Olycksfallsförsäkringscentralen

Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) är en paraplyorganisation för försäkringsanstalter som tillhandahåller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringar. Olycksfallsförsäkringscentralen samordnar och utvecklar genomförandet av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. Dessutom ansvarar TVK för handläggningen av ersättningsärendet och utbetalningen av ersättningen i sådana fall där arbetsgivaren inte har haft någon arbetsolycksfallsförsäkring.

Statistik om arbetsolycksfall och TOT-rapporter

Olycksfallsförsäkringscentralen upprätthåller och publicerar statistik över arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Den undersöker också arbetsplatsolyckor och producerar anonyma publikationer om de undersökta fallen. Målet är att man genom att undersöka olycksfall kan lära sig och sprida information för att undvika liknande olyckor i fortsättningen.  

Olycksfallen publiceras som detaljerade TOT-rapporter och kortare olycksfallsrapporter på webbplatsen työpaikkakuolemat.fi(öpnas i nytt fönster, du flyttas till en annan tjänst) (på finska).