Gå till innehållet

Huruvida arbetet är hygieniskt bedöms med arbetsplatsbesök, mätningar och hälsoundersökningar. Dessutom behövs det arbetsinstruktioner och information. Hälsorisker bekämpas bland annat med tekniska hjälpmedel, skyddsutrustning och utbildning.

Kemiska agenser

Grunden för kemikaliesäkerhet på arbetsplatsen är att veta vilka kemikalier som används samt känna deras egenskaper och de risker som är förknippade med användningen av dem. Dessutom måste det på arbetsplatsen fastställas om det uppstår skadlig kemisk exponering på arbetsplatsen eller i arbetsprocesserna. Risker relaterade till exponering bedöms och åtgärder vidtas för att säkerställa att riskerna är under kontroll.

Säker hantering av kemikalier på arbetsplatsen

Riskerna som kemiska ämnen orsakar beror på deras egenskaper, dosering och användningssätt. Kemikalier kan utgöra en risk för hälsa och miljö och vara förknippade med brand- och explosionsrisk.

Säker användning av kemikalier på arbetsplatsen förutsätter att de farliga kemikalier som används har inventerats och att man har tillägnat sig den information om deras egenskaper och säkerhet som är nödvändig för ett säkert arbete. En uppdaterad förteckning över kemikalier och säkerhetsdatablad är de viktigaste källuppgifterna för bedömningen av kemiska agenser.

Vid val av kemikalier är målet att skapa en produkt som är så ofarlig som möjligt och lämplig för sitt avsedda syfte. Man ska också beakta mängden och hanteringen av avfall som uppstår vid användningen av kemikalier, såsom förpackningsavfall och förorenade verktyg.

Kemikalier ska skaffas centraliserat. På så sätt undviker man anskaffning av parallella produkter för samma användningsändamål och möjliggör effektiv inventering av kemikalier som används. Centraliserad upphandling är också av ekonomisk betydelse i och med att man undviker anskaffning och lagring av onödiga ämnen.

Vid anskaffning av personlig skyddsutrustning såsom skyddshandskar och andningsskydd måste man säkerställa att de är lämpliga för det avsedda användningsändamålet och att de används i enlighet med instruktionerna.

Alla kemikalier som används på arbetsplatsen ska anges i förteckningen över kemikalier i alfabetisk ordning enligt handelsnamn. Förteckningen ska innehålla information om klassificeringen av kemikalierna och om säkerhetsdatabladets tillgänglighet. Klassificeringsuppgifterna avser varningssymboler och faro- och skyddsangivelser (H och P) samt eventuella egenskaper som orsakar särskild fara.

Det lönar sig också att i förteckningen över kemikalier inkludera för vilket syfte och var kemikalien används och uppskattningar av de mängder som används och lagras.

Säkerhetsdatabladet innehåller väsentlig information om kemikaliens egenskaper, faror, hälsoeffekter och säker förvaring, hantering och bortskaffande.

Säkerhetsdatabladet utarbetas av tillverkaren, distributören eller annan aktör som ansvarar för att kemikalien släpps ut på marknaden. Det levereras till arbetsplatsen i samband med den första kemikalieleveransen.

På arbetsplatsen är det viktigt att känna till åtminstone de delar av säkerhetsdatabladet som anger produktens farliga egenskaper, första hjälpen-instruktioner, förebyggande av exponering och nödvändig personlig skyddsutrustning.

Exponeringsbedömningen utreder arten och mängden av arbetstagarens exponering för kemikalier. I bedömningen antecknas följande:

  • vem som exponeras, var de exponeras och för vad de exponeras
  • exponeringstiden och exponeringens art; kontinuerlig, sporadisk
  • exponering via inandning och hudexponering
  • risk för stänk, brandfara
  • bekämpningsåtgärder som används.

Det är viktigt att använda företagshälsovårdens sakkunskap vid bedömningen av farorna och riskerna med kemiska och biologiska agenser och för att lösa de nödvändiga bekämpningsåtgärderna.

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt HTP-värdet för koncentrationer som befunnits skadliga för närmare 800 ämnen och grupper av ämnen. HTP-värdet är en uppskattning av ämnets lägsta koncentration som kan utgöra en risk för arbetstagarens hälsa.

CLP-förordningen innehåller regler om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier. Kemikalieleverantörer ska informera användarna om farorna med ämnen och blandningar som klassificeras som farliga med hjälp av standardmärkning.

Lämplig märkning av farliga kemikalier måste säkerställas på arbetsplatsen om kemikalier överförs från sina ursprungliga förpackningar till andra behållare.

Biologiska agenser

Biologiska riskfaktorer i arbetsmiljön är

Exponering för biologiska agenser kan ske genom inandningen, via mag-tarmkanalen eller direkt in i blodcirkulationen till exempel via nålstick eller djurbett. Efter att de kommit in i kroppen kan mikrober ha skadliga effekter på hälsan och leda till exempel till symtom i luftvägarna, astma, snuva eller infektioner.

Exponering för biologiska agenser sker oftast inom följande:

I statsrådets beslut delas biologiska agenser in i fyra kategorier utifrån den risk de utgör för arbetstagarens hälsa. Beslutet innehåller anvisningar om förebyggande och minskning av exponering för biologiska agenser och om hur man ska agera i farliga situationer.

Beslutet innehåller också anvisningar om förutseende av riskerna med biologiska agenser orsakade av vassa instrument inom hälso- och sjukvården och om förebyggande av olycksfall. Arbetsgivaren ska utreda och identifiera riskerna som orsakas av biologiska agenser i arbetet och bedöma deras betydelse för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. I riskbedömningen undersöks faroklasserna för biologiska risker, de arbetsfaser där exponeringen för riskerna sker och vilka arbetstagare som exponeras och i vilken utsträckning.