Gå till innehållet

Arbetarskyddslagen fastställer skyldigheterna för alla som agerar på arbetsplatsen, oavsett bransch. När man köper tjänster, dvs. underleverantörsarbete, använder hyrt arbete eller agerar sida vid sida inom ramen för gemensamma risker, är det viktigt att reda ut arbetarskyddsfrågor mellan parterna. Arbetsgivare och egenföretagare har en skyldighet att samarbeta för att genomföra säkerheten.

När tjänsternas beställar- eller leverantörsföretag är verksamma i en internationell miljö är det viktigt att vara medveten om att man följer lagstiftningen som gäller i det land där företaget är verksamt.

Gemensam arbetsplats

Arbetsplats med gemensamma risker

Hyrt arbete

Central lagstiftning

Arbetarskyddslagen, 6 kap. 49–55 §
De grundläggande principerna för gemensamma arbetsplatser, ansvarsfördelningen och skyldigheten att tillhandahålla information på arbetsplatser.
Författningarna gäller för alla arbetsplatser, oavsett bransch.

Lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 5a kap. 43a–43h §
Föreskrifter om samarbete på gemensamma arbetsplatser, en gemensam arbetarskyddschef och tillstånd för en arbetarskyddsfullmäktig som är anställd hos en utomstående arbetsgivare att röra sig på arbetsplatsen.

Arbetsavtalslagen, 1 kap. 7 §
Föreskriver följande: ”När arbetsgivaren med samtycke av arbetstagaren överför denne till en annan arbetsgivares förfogande (användarföretag), övertar användarföretaget rätten att leda och övervaka arbetet samt de för arbetsgivaren föreskrivna skyldigheter som har direkt samband med hur arbetet utförs och ordnas. Användarföretaget ska lämna arbetstagarens arbetsgivare de uppgifter som arbetsgivaren behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter.”

Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
Främjar efterlevnaden av arbetsvillkor och skapar förutsättningar för företag att säkerställa att företag som ingår avtal med dem om hyrt arbete eller användningen av underleverantörer uppfyller sina lagstadgade skyldigheter som avtalsparter och arbetsgivare.