Gå till innehållet

Arbetarskyddssamarbetets parter

Parterna i samarbetet är arbetsgivaren och arbetstagarna. Arbetsgivaren utser en arbetarskyddschef(du flyttas till en annan tjänst) såvida hen inte själv utför uppgiften. Arbetarskyddschefen företräder arbetsgivaren i arbetarskyddssamarbetet.

Arbetstagarna väljer en arbetarskyddsfullmäktig(du flyttas till en annan tjänst) som sin företrädare för arbetarskyddssamarbetet. Val förutsätts på arbetsplatser med minst 10 personer. På arbetsplatser med färre än tio arbetstagare genomförs arbetarskyddssamarbetet i växelverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarna.

En arbetarskyddskommission(du flyttas till en annan tjänst) eller ett motsvarande samarbetsorgan ska inrättas på arbetsplatser där minst 20 arbetstagare regelbundet arbetar.

Dessutom innehåller arbetsmarknadsorganisationernas avtal bestämmelser om arbetarskyddsombud(du flyttas till en annan tjänst).

Arbetarskyddets samarbetsperiod

Samarbetsperioden för arbetarskyddet på arbetsplatsen fastställs enligt kalenderår. Mandatperioden är fyra år inom den offentliga sektorn. Inom den privata sektorn är mandattiden två år, om inte en längre period har avtalats på arbetsplatsen. Mandatperioden får inte överstiga fyra kalenderår.

Mandatperioden för samarbetspersonerna inom arbetarskyddet är lika lång som arbetarskyddets samarbetsperiod. Ett undantag är den arbetarskyddschef som fungerar som arbetsgivarens företrädare, som utses till sin tjänst till vidare.

Arbetarskyddsval

Arbetstagarna utser sin företrädare i arbetarskyddssamarbetet genom arbetarskyddsval. Valet av arbetarskyddsfullmäktig och dennes ersättare ordnas av arbetstagarna. Alla anställda på arbetsplatsen ska ha möjlighet att både ställa upp som kandidat och rösta i valet. Valet får inte i onödan störa verksamheten på arbetsplatsen och arbetsgivaren får inte göra det svårare att ordna valet.(du flyttas till en annan tjänst)

Arbetsplats

När det gäller arbetarskyddssamarbetet är det viktigt att definiera en så kallad samarbetsplats, dvs. arbetsplatser som omfattas av samarbetet. Med beaktande av verksamhetens art och omfattning samt antalet arbetstagare vid verksamhetsställena eller verksamhetsenheterna avser man med samarbetsplats en helhet som bildas av en eller flera verksamhetsställen eller -enheter och som är områdesmässigt och funktionellt ändamålsenlig med tanke på samarbetet.

Man kan definieras flera samarbetsplatser för en organisation. En samarbetsplats kan också bestå av verksamhetsställen för flera arbetsgivare.

Samarbetsparterna på en gemensam arbetsplats

Med en gemensam arbetsplats avses en arbetsplats där egenföretagare eller arbetstagare för flera olika arbetsgivare arbetar samtidigt eller successivt. Bestämmelser om arbetarskyddssamarbetet på en gemensam arbetsplats finns både i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och i arbetarskyddslagen.

På en gemensam arbetsplats är samarbetsparterna den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten eller dennes företrädare och arbetarskyddsfullmäktigen i anställning hos den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten. Övriga samarbetsärenden som gäller arbetarskyddet behandlas av arbetsgivaren i fråga och arbetarskyddsfullmäktigen i anställning hos denne.

Om en gemensam arbetsplats är en byggarbetsplats, har arbetstagare som är anställda hos olika arbetsgivare och som arbetar på arbetsplatsen rätt att särskilt för byggarbetsplatsen välja en gemensam arbetarskyddsfullmäktig jämte två ersättare att företräda dem vid arbetarskyddssamarbetet med samtliga arbetsgivare och egenföretagare på byggarbetsplatsen samt i förhållande till arbetarskyddsmyndigheterna.