Gå till innehållet

När väljs en arbetarskyddsfullmäktig

Arbetarskyddsfullmäktigen utses på en arbetsplats där regelbundet minst tio arbetstagare arbetar. En fullmäktig kan också på goda grunder väljas på mindre arbetsplatser. Åt arbetarskyddsfullmäktigen väljs dessutom två ersättare.

Fullmäktigens mandatperiod är två kalenderår, om man inte kommer överens om en längre mandatperiod med ett branschspecifikt avtal med förbunden eller lokalt i arbetarskyddssamarbetet. Mandatperioden kan som mest vara fyra kalenderår.

Arbetsgivaren förutsätts ge arbetstagarna information om deras rättighet att utse arbetarskyddsfullmäktigen.

Arbetsmarknadsorganisationerna har utarbetat anvisningar gällande val av arbetarskyddsfullmäktigen.

Arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter

Arbetarskyddsfullmäktigens uppgift är att på eget initiativ sätta sig in i sådant som inverkar på arbetstagarnas säkerhet och hälsa och hänför sig till arbetsplatsens arbetsmiljö och arbetsgemenskap. Fullmäktigen ska också göra sig förtrogen med arbetarskyddsstadganden.

Arbetarskyddsfullmäktigen ska uppmuntra de arbetstagare hen företräder att uppmärksamma faktorer som främjar säkerhet och hälsa i arbetet samt att göra förslag för att utveckla säkerheten.

En viktig uppgift som arbetarskyddsfullmäktigen har är att förmedla information om arbetarskydds- och hälsoärenden från arbetstagarnivån till behandling i samarbete med arbetsgivaren. Arbetarskyddsfullmäktigen är en självskriven medlem i arbetarskyddskommittén då det finns en sådan på arbetsplatsen.

Arbetarskyddsfullmäktigen har i egenskap av fullmäktig inte ett juridiskt arbetarskyddsansvar.

Arbetarskyddsfullmäktigens rättigheter

För att kunna sköta sina uppgifter har arbetarskyddsfullmäktigen vissa rättigheter:

I egenskap av ombud för personalen har arbetarskyddsfullmäktigen enligt arbetsavtalslagen ett utvidgat uppsägningsskydd.

Tidsanvändningen för arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter

Den tid som reserveras för skötseln av arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter beror på hur många arbetstagare han representerar, ett hur stort område arbetsplatsen omfattar samt arbetets art.

Den lagstadgade minimitiden på en arbetsplats med över tio anställda är fyra timmar för en tidsperiod som omfattar fyra på varandra följande kalenderveckor. Arbetsmarknadsorganisationerna har därtill kommit överens om tiden som reserveras för arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter i sina egna branschspecifika avtal.

Arbetarskyddets ersättare

Ifall arbetarskyddsfullmäktigen på grund av hinder inte kan sköta sina uppgifter, sköts uppgifterna av en ersättare. Fullmäktigens hinder kan vara permanent eller temporärt.

Ifall ett permanent hinder inträffar, träder ersättaren i arbetarskyddsfullmäktigens ställe för den återstående mandatperioden. Ett permanent hinder är exempelvis att arbetarskyddsfullmäktigens arbetsavtal upphör eller att fullmäktigen avgår under pågående mandatperiod. Ersättaren som träder i arbetarskyddsfullmäktigens ställe har samma ställning som arbetarskyddsfullmäktigen.

Tillfälligt förhinder

Där arbetarskyddsfullmäktigen är tillfälligt förhindrad, sköter ersättaren endast de nödvändiga uppgifter som inte kan vänta tills arbetarskyddsfullmäktigens hinder upphör. Nödvändiga uppgifter är exempelvis deltagande vid arbetarskyddsinspektion eller undersökning av olycksfall. Ersättaren har då samma rätt som arbetarskyddsfullmäktigen att få de uppgifter och använda den tid som skötseln av ifrågavarande uppdrag kräver.

Arbetarskyddets samarbetsperiod

Samarbetsperioden för arbetarskyddet på arbetsplatsen fastställs enligt kalenderår. Mandatperioden är två kalenderår, såvida inte en längre period har avtalats i branschspecifika avtal eller lokalt i arbetarskyddskommissionen på arbetsplatsen. Mandatperioden får dock inte överstiga fyra kalenderår.

Mandatperioden för samarbetspersonerna inom arbetarskyddet är lika lång som arbetarskyddets samarbetsperiod. Undantag utgörs av arbetsgivarens företrädare, dvs. arbetarskyddschefen, hen utses till sin tjänst till vidare.

Arbetarskyddsval

Vid arbetarskyddsvalet väljer arbetstagarna en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare för arbetarskyddsfullmäktigen till sina företrädare på arbetsplatserna. På större arbetsplatser väljer man dessutom vid behov extra medlemmar till arbetarskyddskommissionen. Om man på arbetsplatsen har kommit överens om valet av arbetsmiljöombud, väljs dessa också samtidigt.