Gå till innehållet

Möten

Möten är ett viktigt utvecklingsforum på arbetsplatsen. Under möten går man tillsammans med deltagarna igenom ärenden som kommit upp på arbetsplatsen sen det senaste mötet och kräver gemensam behandling. På agendan finns också systematiskt ärenden som valts till långsiktiga utvecklingsmål i hela arbetsgemenskapen.

Det är förmannens uppgift att samla fakta om verksamhetens utveckling. Det behövs olika mätare med hjälp av vilka man kan följa med utvecklingen.

Alla frågor blir inte lösta under mötena och då överförs vidareutveckling av ärendet till ett arbetspar eller en liten grupp. Gruppen fortsätter utvecklingsarbetet enligt uppdraget på sidan om arbetet. Närförmannen stöder arbetet och skaffar nödvändig sakkunskap för att komma till en lösning. På nästa möte återkommer man till uppdraget och dess resultat, för en responsdiskussion eller diskuterar utvecklingens skeden.

Utvecklingsprocess

Den högsta ledningen startar arbetsplatsens utvecklingsprocess. Utvecklingsidén kan uppkomma av en förändring i verksamhetsmiljön eller av kund-, förmans- eller arbetstagarerfarenheter. Det viktiga är att den högsta ledningen förbinder sig till utvecklingsarbetet, sätter upp mål, följer arbetet och erbjuder resurser.

För att reda ut utgångsläget på arbetsplatsen lönar det sig att samla nyckeltal och erfarenheter från olika källor. Vad fungerar hos oss, vad fungerar inte? Hur vill vi att det ska se ut? Hur ser det ut då det är bra? Hur märker vi det och vad kan vi påverka? Dessa är frågor som ställs för att analysera nuläget.

Ett utvecklingsprojekt är ett bra sätt att organisera utvecklingsarbetet. Det är viktigt att utse ansvarspersoner och en styrgrupp, tänka på beslutsfattning, bestämma tidtabeller, se till resurser och budgetera. Projektgruppen har en viktig roll i att planera genomförandet i praktiken, uppmuntra personalen att delta och kommunicera.

I genomföringsskedet är det centralt att precisera planen och samla utvecklingsarbetets bedömningsinformation. Utvecklingen ändrar på människornas vardag. Därför är det viktigt att de själva är med och påverkar förändringen och får ett starkt stöd av sin förman i genomförandet.

Endast utvecklingsarbete som leder till resultat känns meningsfullt. För att etablera reformerna måste också ändringar ske i arbetsplatsens strukturer, organisationen eller i ledningssystemet. I bedömningsskedet vore det bra att förutom resultaten också bedöma vad man lärt sig under utvecklingsarbetet om bl.a. samarbete, organisering av ett projekt, kommunikation och olika faser.

Processkonsultation

Processkonsultation är en fungerande utvecklingsmetod då man på arbetsplatsen anser det finnas flera behov för förändring och inte vet om en omedelbar åtgärd för att lösa situationen. Processkonsultation är en utvecklingsprocess som fortskrider systematiskt fas för fas och reder ut ändringsbehoven, organiserar utvecklingsverksamheten och tar i bruk nya handlingssätt som utvecklingsarbetet resulterat i.

En processkonsult hjälper kunden hitta de väsentliga utvecklingsbehoven och möjligheterna samt erbjuder hjälp i att indela utvecklingsprocessen i faser och organisera arbetet. Processkonsulten styr processen genom att hantera ärenden och problem med hjälp av olika metoder. Samtidigt lär sig kunden själv hur man styr den egna verksamheten och lär sig känna igen problem (inte symptom) samt att lösa dem på ett konstruktivt sätt.

Att ta i bruk handlingssätt man utvecklat tillsammans resulterar i en utvecklingskultur. Man förbättrar då fortlöpande arbetets smidighet, arbetarskyddet, arbetstrivseln och arbetsförmågan.

Principer inom processkonsultation: